Splošni pogoji poslovanja

 

Sklenitev pogodbe

Pogodba se sklene s ponudbo in sprejemom ponudbe.

V primeru potrditve odpreme blaga po elektronski pošti, je pogodba sklenjena s pošiljanjem elektronske pošte, vendar najpozneje z dostavo blaga stranki. Če ni drugače določeni, so naše ponudbe v skladu s podatki o naročilu, ki so nam posredovani, zavezujoče 10 delovnih dni. Po preteku 10 dni naše ponudbe niso zavezujoče.

Napačna dobava zaradi nepopolnih ali dvomljivih podatkov v naročilu, gre v breme stranke. Za vse dobave je glavnega pomena številka izdelka našega podjetja. Vse naknadne spremembe na pobudo stranke gredo v breme le-te.

Spremembe in preklici naročil za blago, ki je že v proizvodnji ali v postrežbi, niso mogoči. Sheme, mere in podatki o teži v informativnih in oglaševalskih dokumentih niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, pomot in sprememb, zlasti tehničnih sprememb za izboljšanje izdelka.

 

Vse dobave in storitve potekajo na podlagi sledecih pogojev:

(1) Namen pogodbe je prodaja blaga. Naše spletne ponudbe so nezavezujoče in ne pomenijo zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe.

(2) Zavezujočo ponudbo za nakup (naročilo) lahko oddate z uporabo našega spletnega sistema nakupovalne košarice. Pri tem se blago, ki je namenjeno za nakup, doda v "košarico". S klikom na ustrezno ikono v navigacijski vrstici lahko kadar koli odprete “košarico”, ter jo urejate in spreminjate. Ko nadaljujete na "checkout" in vnesete osebne podatke ter želeno vrsto plačila in dostave, se prikaže končni povzetek naročila, z vsemi podatki o nakupu. Pred oddajo naročila imate možnost preveriti ali spremeniti katero koli od navedenih informacij (tudi s klikom na gumb "nazaj" v spletnem brskalniku), naročilo pa lahko tudi prekličete. S klikom na gumb “nakup" posredujete zavezujoče naročilo. Po oddaji naročila boste prejeli samodejno elektronsko sporočilo, ki potrjuje, da je bilo vaše naročilo prejeto, kar pa ne vodi v sklenitev pogodbe.

(3) Sprejem ponudbe (in s tem sklenitev pogodbe) vam bomo v dveh delovnih dneh poslali s pisno potrditvijo (npr. po e-pošti), v kateri bo potrjena obdelava vašega naročila ali odprema blaga (potrditev naročila). V primeru, da ne prejmete obvestila ali potrditve naročila, vas vaše naročilo ne zavezuje več. Po potrebi vam bomo nemudoma povrnili že opravljene storitve.

(4) Vaše poizvedbe v zvezi s pripravo ponudbe so neobvezujoče. V pisni obliki (npr. po elektronski pošti) vam bomo predložili zavezujočo ponudbo, ki jo lahko sprejmete v 10 dneh.

(5) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, ki so potrebne za sklenitev pogodbe, potekata po elektronski pošti, delno avtomatizirano. Zato se morate prepričati, da je vaš posredovani e-poštni naslov pravilen, da je prejem e-pošte tehnično zavarovan, ter da ga filtri SPAM ne bodo preprečili.

 

Določitev cen

Vse določene cene iz tovarne so neobvezujoce, s pribitkom zakonsko določenega davka na dodano vrednost. Z objavo tega cenika oz. kataloga prejšnje določitve cen niso vec veljavne. Vzorci se - če v ponudbi ni drugace navedeno - obračunajo po ceni v ceniku.

 

Čas dobave

Po dogovoru. Blago se - tako hitro kot je le mogoce - izdela in izdobavi. Blago iz skladišca je dobavljeno takoj. Navedba dobavnih rokov je naceloma neobvezujoca. Pravica do odškodnine zaradi neizpolnjevanja ali zakasnele dobave je izključena.

 

Dobava - odprema

Dobava se izvaja iz tovarne ali skladišca na stroške in odgovornost naročnika, in sicer na stroškovno najugodnejši nacin odpošiljanja. Posebne želje glede odpošiljanja preko EXPRESS, EMS, UPS ali preko ekspresne dostave preko železnice nam prosimo sporocite ob narocilu.

 

Pakiranje

Stroški dodatne embalaže za že pakirano blago niso vključeni v ceno. Obracun le-tega po potrebi. Smo ARA licencni partnerji pod št. 9587 in tako embalažnega materiala ne sprejemamo nazaj.

 

Plačila

Pri posebnih narocilih znaša predplacilo 50% kupne cene, ce v ponudbi ni drugace navedeno. Neupraviceni odbitki kot previsok popust, popust izven roka za popust, odbitki pri embalaži, odbitki pri poštnini, ali drugacni neupraviceni odbitki, o katerih se prej ne dogovorite z nami, ostanejo pri nas kot odprte terjatve in se izterjajo. Pri zamudi s placilom se obresti obracunavajo v višini, ki je obicajna v bankah.

 

Lastninska pravica

Klavzula o saldu/ tekočem računu (Klavzula o poslovnih obveznostih): Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico do blaga tako dolgo, dokler niso poravnane vse terjatve prodajalca do kupca, ki izhajajo iz poslovnih obveznosti, vkljucno s prihodnjimi terjatvami, ki izhajajo iz istocasno ali kasneje sklenjenih pogodb. To pa velja tudi takrat, ko so bile nekatere ali celo vse terjatve prodajalca vkljucene v tekoc racun in je pri tem dolocen in priznan saldo. Podaljšano pridržanje lastninske pravice pri ponovni prodaji poteka v skladu s klavzulo o vnaprejšnjem prenosu: Kupec je do ponovne prodaje lastninsko pridržanega blaga pri poslovanju v skladu s pravilnikom upravicen le, ce prodajalcu že takoj prepusti vse terjatve, ki izhajajo iz ponovne prodaje odjemalcu ali tretji osebi. Ce se lastninsko pridržano blago predela ali ce je podvrženo predelavi ali povezavi s predmeti, ki so izkljucno lastninska pravica kupca in se potem lastninsko prenese, tako kupec v polni višini odstopi od terjatev do prodajalca, ki izhajajo iz ponovne prodaje. Ce pa kupec lastninsko prenese lastninskopridržano blago - po obdelavi ali povezavi - skupaj z blagom, ki ne pripadajo prodajalcu, tako kupec odstopi od terjatev, ki izhajajo iz ponovne prodaje v višini vrednosti pridržanega blaga, z vsemi stranskimi pravicami. Prodajalec v tem primeru sprejme odstop. Za izterjatev teh terjatev je kupec pooblašcen tudi po odstopu. Pooblastilo prodajalca, da bi sam izterjeval terjatve, ostane nespremenjeno v veljavi, vendar pa se prodajalec obvezuje, da ne bo izterjeval terjatev, dokler bo kupec korektno izpolnjeval vse svoje placilne in druge obveznosti.


Prodajalec lahko zahteva, da mu kupec naznani vse odstopljene terjatve in dolžnike, kot tudi podatke otrebne za izterjavo ter mu vroci vse s tem povezane dokumente, in pa da o odstopu terjatev obvesti svoje dolžnike. Klavzula o cekih/ menicah: Ce se v povezavi s placilom kupne cene s strani kupca utemelji menicno jamstvo s strani prodajalca, tako lastninski pridržek kot tudi iz tega izhajajoce terjatve iz blagovne dobave ne prenehajo pred vnovcenjem menic s strani prodajalca kot menicnega dolžnika.

 

Cenovno jamstvo

Cene, ki so navedene v katalogu, si prizadevamo ohraniti za cas veljavnosti kataloga. Ce pa bi bile zaradi ekstremnih nihanj tecaja ali zaradi gospodarske situacije kljub temu potrebne korekture cen, Vas bomo o tem obvestili ob vašem narocilu, oz. pri potrditvi narocila. Slike, dimenzije in podatki o teži v katalogu niso obvezujoci. Pridržujemo si pravico do možnosti pojave tiskovnih napak, pomote in do sprememb. Odlocilno za dobave nekega artikla je narocniška številka v narocilnici kupca. Dodatne oznake artikla namesto te številke nam ne omogocajo preverjanja identitete artikla. Tako v naših racunih uporabljamo narocniško številko kot tudi oznake artikla. Iz tega izhajajoce navedbe in obdelava lastnih kupcevih dobavnih obrazcev niso mogoce. Prosimo Vas, da eventualna vprašanja s posebnim dopisom naslovite na nas in sicer s popolnimi podatki o pošiljatelju. Spremembe ali razveljavitve narocila za že naroceno ali dobavljeno blago in pošiljateljevo izdelavo niso mogoce. Dovoljena dobava nad ali pod dovoljeno kolicino pri izdelkih iz papirja ali pri tiskanih izdelkih je 10%.

 

Izvoz

Dobavljanje v tujino poteka iz skladišča v Mariboru, in sicer na podlagi placila po povzetju, predplacila, dokumentov ali pooblastila in sicer na stroške ter odgovornost narocnika. Urejanje carinskih in uvoznih formalnosti prevzame narocnik.

 

Reklamacije

V kolikor ugotovite očitne pomanjkljivosti, jih prosimo reklamirajte v roku 8 dni po prejemu blaga, saj po tem roku ne morete vec uveljavljati garancijske pravice. V primeru vracila pomanjkljive pošiljke je potrebno poslati blago v originalni embalaži, skupaj z dobavnico in samolepilno etiketo na paketu. Izgubljeno ali poškodovano blago pri transportu je potrebno reklamirati pri prevozniku in o tem pridobiti potrdilo pred prevzemom blaga (Zapisnik o dejanskem stanju: pošta - železnice - špediter). To velja tudi pri poškodbah, pri katerih poškodovanost embalaže ni vidna.

 

Garancija

Pri nadomestni dobavi smo dolžni izboljšati ali nadomestiti neuporabne dele. Naše garancijske obveznosti pa ne pridejo v poštev, ce se s strani tretje osebe brez našega privoljenja izvedejo spremembe ali popravila kupljenega predmeta. Stroške popravila v drugih servisnih delavnicah Vam priznamo samo v primeru, da poprej pridobite naše dovoljenje za tako popravilo. Pri narocilu popravila Vam posredujemo pisni predracun stroškov, takoj ko znašajo stroški popravila vec kot 50 €. Jamstvo za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe elektronskih naprav, software in podobnih artiklov, je izkljuceno.

 

Pravica do vrnitve blaga

Pravica do vrnitve blaga se upošteva le pri pomanjkljivem blagu ali pri upravicenih reklamacijah. Glede napacne dobave je ta pravica pri telefonskih narocilih izkljucena, saj lahko gre za napako pri posredovanju. Zamenjava je možna le po dogovoru z dobaviteljem. Da bi bila dobava izvedena brezhibno, Vam tako priporocamo, da narocila posredujete v pismeni obliki po pošti ali faksu. Vrnjeno blago Vam zamenjamo z drugimi artikli ali pa Vam povrnemo stroške s pomocjo nakazila. Vrnjenega blaga ne sprejemamo brez pisne privolitve in ga pošljemo na stroške pošiljatelja spet nazaj. Pri vracanju pošiljke napacno narocenega blaga (le standardni izdelki iz našega kataloga) Vam obracunamo 10% vrednosti blaga kot pristojbino za obdelavo.

 

Kraj izpolnitve - sodna pristojnost

Za vse dobave in placila velja kot kraj izpolnitve Maribor. Za vse spore, ki izhajajo iz poslovnih obveznosti, je pristojno sodišce v Mariboru. Pogodbeni odnosi podležejo izkljucno zakonom Republike Slovenije.

 

Pomembna opozorila

Vaš naslov smo shranili v našem racunalniškem sistemu. Prosimo Vas, da nam sporocite kakršnekoli spremembe v zvezi z Vašim naslovom, da Vas bomo lahko obvešcali o naši aktualni ponudbi. V kolikor se ne strinjate s shranitvijo Vašega naslova, bomo te podatke takoj izbrisali. Pri narocnikih pod 18 leti je potreben podpis starša/skrbnika. Razprodano blago lahko zamenjamo s podobnimi ali enakovrednimi izdelki. Narocila pod 30 se obracunajo z dodatkom za manjše kolicine - 5. Zgoraj omenjeni dobavni pogoji so na vsak nacin odlocilni in jih tudi na podlagi navedbe Vaših pogojev ni mogoce spremeniti. Pričujoča publikacija je zašcitena z Zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice pridržane. Uporaba besedil, fotografij in/ali risb - tudi v izvlecku in/ali v spremenjeni obliki - je brez pisnega soglasja s strani VKF Renzel GmbH v nasprotju z Zakonom o avtorskih pravicah in tako kazniva. To še posebej velja za razmnoževanje, prevajanje in/ali uporabo za namene obdelovanja podatkov. V tej publikaciji so navedeni patenti, vzorci za uporabo, vzorci za okušanje in imena znamk; tudi ce le-ti niso oznaceni kot zgoraj omenjeno, veljajo zanje ustrezne zašcitne dolocbe. Obvezujoče jamstvo glede barve vseh slik ni mogoče.

 

Close menu
Na vrh strani